“Gribu palīdzēt bēgļiem” īstenotie projekti

Aktuālie projekti

Cilvēktiesības visiem

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Tā mērķis ir starptautiskās aizsardzības saņēmēju tiesību aizstāvība un vietējo iedzīvotāju izpratnes par cilvēktiesībām veicināšana Latvijā. Projekta laikā tiek īstenotas četras savstarpēji saistītas aktivitātes.

Divas no tām – migrācijai un kultūru daudzveidībai veltīts Kultūras festivāls un “Badiju” – draugu atbalsta programma – veicinās starpkultūru dialogu un sabiedrības informētību par cilvēktiesībām, īpaši par patvērumu meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju tiesībām. Divas citas aktivitātes ir vērstas uz cilvēktiesību pārkāpumu un diskriminācijas upuru aizstāvību, kā arī plašāku patvērumu meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju interešu aizstāvību Latvijas sabiedrībā.

Projekts norisinās no 2022. gada septembra līdz 2024. gada martam.

Kopējais projekta finansējums ir 104 984,80 EUR.

Enhancing reception, facilitating integration, raising awareness of refugee related issues in Latvia

Ar ANO Bēgļu aģentūras atbalstu ieviešam projektu ar mērķi veicināt starptautiskās palīdzības saņēmēju aizsardzību Latvijā. Projektā ir piecas savstarpēji saistītas aktivitātes:
(1) aizsardzības monitoringa pasākumi ar mērķi apkopot kvantitatīvus un kvalitatīvus datus par Ukrainas bēgļu situāciju Latvijā un robežas un bēgļu uzņemšanas monitorings, lai atbalstītu atbildīgās iestādes robežu pārvaldības uzlabošanā un drošu, pieejamu un pārredzamu robežšķērsošanas procedūru īstenošanā;
(2) pašvaldību sociālo dienestu kapacitātes stiprināšana darbā ar bēgļiem, īstenojot īpašu apmācību programmu sociālajiem darbiniekiem un veicinot pieredzes apmaiņu; kā arī sniegt atbalstu bēgļu kopienas aktīvistiem un brīvprātīgajiem, jo īpaši ukraiņu kopienā, veicinot savstarpēju atbalstu;
(3) iesaistīties interešu aizstāvības pasākumos, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti bēgļiem Latvijā, liekot uzsvaru uz partnerību un koordināciju ar NVO un citām iesaistītajām pusēm, veicinot sistēmisku pieeju bēgļu uzņemšanai un integrācijai;
(4) individuāla integrācijas atbalsta nodrošināšana, sniedzot sociālā mentora pakalpojumus starptautiskās aizsardzības saņēmējiem atgriežoties Latvijā pēc otrreizējās pārvietošanās un/vai pēc valsts finansēto atbalsta mehānismu darbības beigām, ja palīdzība joprojām ir nepieciešama;
(5) komunikācijas nodrošināšana, lai sekmētu sabiedrības izpratnes veicināšanu par integrācijas procesiem un aizsardzības izaicinājumiem.

Projekts norisinās no 2023.gada janvāra līdz 2023.gada decembrim.

Projekta kopējais finansējums ir 385 340,28 EUR.

“Julia Taft Refugee Fund” grants

Biedrībai “Gribu palīdzēt bēgļiem” sadarbībā ar “Julia Taft Refugee Fund” īstenotā projekta galvenais mērķis ir nodrošināt bēgļu ģimenēm mājokli uz pusgadu, apmaksājot īri un komunālos maksājumus, lai ģimene šajā laikā varētu apgūt latviešu valodu un uzsākt darba meklēšanu, tādējādi atvieglojot ģimenes integrēšanos Latvijas sabiedrībā. 

Projekta laikā no 2022. gada augusta līdz 2023. gada maijam, GPB pusgadu atbalsta ģimenes integrācijas procesā, cieši sadarbojoties un kontaktējoties ar pašu ģimeni.

Kopējais projekta finansējums ir 24 000 USD.

Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” darbības stiprināšana

Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” darbības kapacitāti, lai nodrošinātu atbalstu starptautiskās aizsardzības saņēmējiem Latvijā. Projektā norisinās aktivitātes, kas nodrošina GPB darbības stiprināšanu, līdzdalību politikas veidošanas procesā, kas palīdz sekmēt un pilnveidot patvēruma sistēmu Latvijā, kā arī atbalsta pilsoniskās sabiedrības iesaisti praktiskā un aktīvā atbalsta sniegšanā starptautiskās aizsardzības saņēmējiem. GPB īstenotās sabiedrības izpratnes un informēšanas aktivitātes ir paredzētas, lai arī turpmāk sekmētu Latvijas iedzīvotāju izpratni par un saskarsmi ar starptautiskās aizsardzības saņēmējiem un informētu organizācijas atbalstītājus par īstenotajiem projektiem un aktivitātēm.

Projekts norisinās no 2023. gada janvāra līdz 2024. gada oktobrim.

Tā finansējuma apjoms 2022. gadā ir 33 000 EUR.

Īstenotie projekti

Nevalstisko organizāciju atbalsta koordinēšana Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” īstenoja projektu no 2022. gada 26. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim, kura mērķis bija nepārtraukta informatīvā atbalsta nodrošināšana Ukrainas bēgļiem Latvijā, uzturot regulāri atjaunotus un drošus resursus, kas precīzi informē par valsts, pašvaldību un NVO piedāvāto atbalstu un pakalpojumiem. “Gribu palīdzēt bēgļiem” turpināja nodrošināt informācijas apmaiņas koordināciju starp nevalstisko sektoru, pilsoniski aktīvu cilvēkresursu un ziedojumu piesaisti, speciālistu piesaisti pakalpojumu nodrošināšanai, darbinieku/brīvprātīgo motivācijas uzturēšanu u.c. darbību īstenošanu, kas vajadzīgas atbalsta nodrošināšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Projekts tika īstenots no 2022.gada jūlija līdz 2022.gada decembrim.

Kopējais projekta finansējums bija 30 000,00 EUR.

Supporting refugee integration through Latvian grassroots refugee-inclusion groups

Projekts sadarbībā ar ANO Bēgļu aģentūru ļāva nodrošināt palīdzības un atbalsta sniegšanu starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, veidot ciešāku sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm un veicināt nevalstisko orgnizāciju tīklu kopīgas aktivitātes Ukrainas bēgļu atbalstam. Projektā regulāri veiktas monitoringa un uzraudzības vizītes saistībā ar Ukrainas bēgļu uzņemšanā Latvijā, īstenotas dažādas interešu pārstāvības aktivitātes, aktīva līdzdalība rīcībpolitikas veidošanā un sadarbības veicināšana starp valsts un nevalstisko sektoru.

Projekts tika īstenots no 2022.gada janvāra līdz 2022.gada decembrim.

Kopējais projekta finansējums bija 148 564,34EUR.

Latvijas iedzīvotāju iesaiste Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstā

Projektu finansēja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis bija koordinēt pilsoniskās sabiedrības iesaisti atbalsta sniegšanas iniciatīvās, kā arī nodrošināt regulāri atjauninātu informāciju Latvijas iedzīvotājiem un cilvēkiem no Ukrainas Latvijā par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām. 

Projekts tika īstenots no 2022.gada maija līdz 2022.gada augustam.

Kopējais projekta finansējums bija 9 997,81 EUR.

Brīvprātīgo iesaiste palīdzības koordinācijā Ukrainas kara bēgļu atbalstam

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu īstenoja projektu, iesaistot brīvprātīgo palīdzību Ukrainas kara bēgļu atbalstam. Projekta mērķis bija veicināt drošu un sabiedrībai vērtīgu Facebook grupas “Gribu palīdzēt bēgļiem” darbību. Facebook grupa ir lieliska platforma, lai efektīvi cilvēkus informētu par aktuālāko attiecībā uz palīdzību bēgļiem Latvijā. Daudzi, kas bēg no Ukrainas, informāciju par to, kā iespējams nokļūt Latvijā, ieguva tieši no grupā ievietotās informācijas vai komunikācijā ar tās moderatoriem.

Projekts tika īstenots no 2022.gada februāra līdz 2022.gada septembrim.

Kopējais projekta finansējums bija 9 995,48 EUR. 

Latviešu valodas mācības Ukrainas kara bēgļiem

Projektu līdzfinansēja Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programma. Mērķis bija palīdzēt Ukrainas bēgļiem Latvijā apgūt latviešu valodu. Valodas mācības notika trīs dažādu aktivitāšu formātā, neformālā gaisotnē:

  • latviešu valodas mācību/sarunu grupu neklātienē;
  • latviešu valodas sarunu klubiņu klātienē;
  • pastaigas pilsētvidē.

Projekts tika īstenots no 2022.gada jūlija līdz 2022.gada oktobrim.

Kopējais projekta finansējums bija 6 224,00 EUR. 

Biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” darbības stiprināšana

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu īstenoja projektu, kas ļāva koordinēt aktīvu brīvprātīgo komandu, komunicēt par starptautiskās aizsardzības saņēmēju un personu ar alternatīvo statusu problēmām Latvijā un nodarboties ar interešu aizstāvības jautājumiem.

Projekts tika īstenots no 2021.gada februāra līdz 2021.gada novembrim.

Kopējais projekta finansējums bija 28 155,00 EUR. 

Supporting refugee integration through Latvian grassroots refugee-inclusion groups

Projekts sadarbībā ar ANO bēgļu aģentūru ļāva nodrošināt palīdzības un atbalsta sniegšanu starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, veidot sadarbību ar valsts un nevalstisko sektoru, kā arī meklēt konstruktīvus un ilgspējīgus risinājumus integrācijas veidošanai.

Projekts tika īstenots no 2021.gada janvāra līdz 2021.gada decembrim.

Kopējais projekta finansējums bija 40 351,46 EUR. 

“Gribu palīdzēt bēgļiem” brīvprātīgo kustības izveide

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu īstenoja projektu, kas ļāva izveidot un koordinēt aktīvu brīvprātīgo komandu un veicināt izpratni par starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kā arī veicināt vietējās sabiedrības saskarsmi ar SAS.

Projekts tika īstenots no 2020.gada maija līdz 2020.gada oktobrim.

Kopējais projekta finansējums bija 6 995,15 EUR. 


Aktualitātes

Kustības ”Gribu palīdzēt bēgļiem” darbības stiprināšana

Kopš š.g. 1.janvāra, “Gribu palīdzēt bēgļiem” ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālo atbalstu īsteno projektu biedrības darbību pilnveidošanai. Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” darbības kapacitāti, lai nodrošinātu atbalstu starptautiskās aizsardzības saņēmējiem Latvijā. Projektā ir paredzētas aktivitātes, kas nodrošinās GPB darbības tālāko attīstību, līdzdalību politikas veidošanas procesā, palīdzēs sekmēt un pilnveidot patvēruma sistēmu Latvijā,…

Noslēdzies projekts “Nevalstisko organizāciju atbalsta koordinēšana Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā

Veiksmīgi noslēdzies kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” (GPB) projekts “Nevalstisko organizāciju atbalsta koordinēšana Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā”, kura īstenošanu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Nevalstisko organizāciju darbība Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam”. Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” projektu realizēja no 2022. gada 26. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim, īstenojot projekta uzstādīto mērķi -…

Projekts “Nevalstisko organizāciju atbalsta koordinēšana Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā”

Kopš 2022.gada karadarbības sākuma Ukrainā, “Gribu palīdzēt bēgļiem” ir bijusi krīzes risinājumu epicentrā Latvijā – jau no pirmās dienas veidojot un uzturot informācijas vietnes, koordinējot uzņēmumu, NVO un privātpersonu datubāzi ar palīdzības sniedzējiem, koordinējot brīvprātīgo komandas atbalsta sniegšanā, koordinējot transporta atbalstu, darbojoties uz vietas atbalsta centrā Rīgā, koordinējot NVO tīkla darbību kopīgai atbalsta un humānas…

Atbalsti Ukrainas bēgļus Latvijā ziedojumu akcijā #WhiteFriday

Šogad jau ceturto reizi norisinās Mobilly un Ziedot.lv Vislatvijas ziedošanas akcija #WhiteFriday.  Akcijā aicinām atbalstīt mūsu iniciatīvu – sasildīt Ukrainas bēgļus Latvijā, piemēram, ar siltu tēju uz robežas, katliņu vai arī ar segu jaunajā mājvietā. Ja vēlies atbalstīt iniciatīvu, to ātri un ērti iespējams izdarīt Mobilly aplikācijā. Ļoti novērtēsim Tavu atbalstu! Plašāka informācija par ziedošanas…

Noslēdzies projekts “Latvijas iedzīvotāju iesaiste Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstā”

Veiksmīgi noslēdzies kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” un Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītais trīs mēnešu ilgais projekts “Latvijas iedzīvotāju iesaiste Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstā”. Pateicoties EEZ un Norvēģijas grantu finansiālajam atbalstam, kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” projektā laikā nodrošināja: 1) Nevalstisko organizāciju informācijas punkta darbu Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem (Kaļķu iela 1, 2. stāvs), kur sniegta aktuālākā informāciju…

Nepilnu trīs mēnešu laikā – atbalstīti ap 8700 cilvēku NVO informācijas punktā

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu nodrošina informatīvo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Viena no informatīvā atbalsta aktivitātēm ir Nevalstisko organizāciju informācijas punkts Vienotajā atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Rīgā (Kaļķu ielā 1, 2.stāvā). Informācijas punktā katru darba dienu no 9:00 līdz 18:00 strādā brīvprātīgie, kas sniedz atbildes uz Ukrainas atbalsta centra apmeklētāju jautājumiem par…

Ukrainas bēgļu atbalstam izveidots jauns portāls – majasbegliem.lv

Lai palīdzētu Ukrainas bēgļiem vieglāk atrast mājokli Latvijā, kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” izveidojusi portālu majasbegliem.lv. Portālā aicinām pieteikt mājokļus, kuri pieejami Ukrainas cilvēkiem īrei vai bez maksas. Tāpat portālā pieejama praktiska informācija par mājokļa īres jautājumiem. Visi materiāli sagatavoti latviešu un ukraiņu valodās.Portāls majasbegliem.lv dod iespēju izīrētājiem ievietot bezmaksas sludinājumus un sasniegt ar mājokļu piedāvājumu tieši Ukrainas bēgļus,…

Sākusies projekta “Latvijas iedzīvotāju iesaiste Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstā” īstenošana

Ņemot vērā karu Ukrainā un straujo Ukrainas bēgļu skaita palielināšanos Latvijā, kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” ar EEZ un Norvēģijas grantu finansiālu projekta atbalstu, turpina veikt aktīvu un precīzu Latvijas iedzīvotāju un Ukrainas bēgļu informēšanu. Projekta mērķis ir koordinēt pilsoniskās sabiedrības iesaisti atbalsta sniegšanas iniciatīvās, kā arī nodrošināt regulāri atjauninātu informāciju Latvijas iedzīvotājiem un cilvēkiem no…

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: