Privātuma politika

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs iesniedzat, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula). Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti, kā arī tiek var tikt nodoti trešajām personām, atbilstoši Privātuma politikai.

PRIVĀTUMA POLITIKA

Biedrība „Gribu palīdzēt bēgļiem”, reģistrācijas numurs: 50008250041, juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010, Latvija (turpmāk – “Biedrība”, “mēs,”), šajā privātuma politikā izskaidro, kā tiek apstrādāti fizisko personu dati vietnē www.gribupalidzetbegliem.lv, tostarp saistībā ar aptaujas anketu “ Latvijas pašvaldībās izmitinātie Ukrainas civiliedzīvotāji”. 

1.         Kādu informāciju mēs ievācam?

Aptaujas anketā  “Latvijas pašvaldībās izmitinātie Ukrainas civiliedzīvotāji” personai tiek lūgts iesniegt šādu informāciju – vārdu, uzvārdu, pārstāvēto pašvaldību, informāciju par amatu, elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru.

Šī informācija ir nepieciešama, lai varētu izveidot datu bāzi ar informāciju par amatpersonām pašvaldībās, kas koordinē Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas jautājumus. Ja persona prasīto informāciju neiesniedz, tad aizpildīt aptaujas anketu nav iespējams.

2.         Kā mēs izmantojam personas datus un uz kāda tiesiska pamata?

Mēs varam izmantot personas datus un iesniegto informāciju šādiem nolūkiem:

•           lai reģistrētu Jūsu pārstāvētās pašvaldības sniegto informāciju;

•           lai sazinātos ar Jums neskaidrību un papildu jautājumu gadījumā par sniegto informāciju;

•           lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem un jautājumiem, kā arī izpildītu Jūsu lūgumus; 

Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (f) apakšpunktu (mūsu un trešo personu leģitīmas intereses). Mūsu un trešo personu leģitīmās intereses ir palīdzības bēgļiem no Ukrainas koordinēšana, tostarp pašvaldības koordinatoru par izmitināšanas jautājumiem datu bāzes administrēšana, atbilstības likumam un noteikumiem nodrošināšana, kā arī Latvijas Republikas un ES iestāžu vai institūciju leģitīma interese iegūt informāciju par palīdzības sniedzējiem pašvaldībās un palīdzības saņēmējiem, lai palīdzības koordinēšanai un efektīvākai sniegšanai, t.sk., realizējot palīdzības saņēmēju leģitīmo interesi.

Personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu nolūkus, kādiem šie dati tika ievākti. 

3.         Kam mēs atklājam personas datus?

Mēs varam atklāt personas datus šādām saņēmēju kategorijām:
•           Pakalpojumu sniedzēji. Mēs izmantojam Google Forms pakalpojumus anketas izveidošanai un iesniegtās informācijas apkopošanai. Google var apstrādāt informāciju serveros ārpus Latvijas. Google privātuma politika ir pieejama šeit: https://policies.google.com/privacy. Mēs varam piesaistīt arī citus pakalpojumu sniedzējus, kas palīdz mums augstāk minēto nolūku sasniegšanā un kuriem tāpēc varētu būt nepieciešams izpaust personas datus.
•           Latvijas Republikas un ES iestādes vai institūcijas. Mēs varam atklāt Latvijas Republikas un ES iestādēm vai institūcijām informāciju par pašvaldību koordinatoriem, lai koordinētu un efektīvāk sniegtu palīdzību, t.sk., lai realizētu palīdzības saņēmu leģitīmo interesi.

•           Citas personas, ja to prasa likums. Var būt gadījumi, kad mēs esam spiesti atklāt personas datus citām personām, lai ievērotu likuma prasības vai atbildētu uz valsts vai pašvaldības iestādes tiesisku pieprasījumu.

•           Citas personas, ja tas ir nepieciešams mūsu tiesību un likumisko interešu aizsardzībai, piemēram, lai aizsargātu mūsu īpašumu. 

4.         Kā fiziskās personas var īstenot savas tiesības?

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Lai pieprasītu piekļuvi, labojumus, personas datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, lai celtu iebildumus pret personas datu apstrādi, kā arī, lai norādītu uz citiem apsvērumiem sakarā ar personas datu apstrādi, iesniedziet mums pieprasījumu ar norādi “personas datu aizsardzība”, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz elektronisko pastu gribupalidzetbegliem@gmail.com. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajā iestādē – Datu valsts inspekcijā.

5.         Kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums pa elektronisko pastu gribupalidzetbegliem@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: